Език

Линкове
Последно добавени профили

DRIMATICA d....


Смарт Офис С...


ДИСКРЕТ


БРТПП


Блексия -Див...


Галерия на бизнес профила (0)

ID: 20058

Име на фирмата:

 • АГРОТАЙМ ООД
 • AGROTIME Ltd
 • AGROTIME GmbH
 • AGROTIME SRL

Фирма (латиница):

 • AGROTIME Ltd

Година на основаване: 1992

Език на въвеждане: BGМестоположение на фирмата

Държава: България

Община:

 • Исперих
 • Isperih
 • Isperih
 • Isperih

Област: Разград

Град:

 • Исперих
 • Isperih
 • Isperih
 • Isperih

Пощенски код: 7400

Улица:

 • Васил Левски №63
 • 63 Vasil Levski St.
 • Vasil Levski Str. 63
 • Str. Vasil Levski 63

Контактна информация

Лице за контакт:

 • Иван Иванов
 • Ivan Ivanov
 • Ivan Ivanov
 • Ivan Ivanov

Позиция в организацията:

 • Управител
 • Manager
 • Manager
 • Manager

Лице за контакт по E-mail:

 • Иван Иванов
 • Ivan Ivanov
 • Ivan Ivanov
 • Ivan Ivanov

Лице за контакт (латиница):

Ivan Ivanov

Уеб страница:

www.agrotime.com

Телефон:

0035984313731

Факс:

0035984312711

E-mail:

xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Моля, влезте в профила си, за да видите E-mail адреса.

Общ e-mail адрес:

xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Моля, влезте в профила си, за да видите E-mail адреса.

Език за контакти:

Английски, Български,

Дейност на фирмата

Код на дейността:

A1 – Растениевъдство и животновъдство, лов и спомагателни дейности

Предлагани от фирмата продукти/дейности/услуги:

 • Още от създаването си през 1992 г. „Агротайм" ООД успешно се развива като една от водещите български селскостопански компании. През годините фирмата се е утвърдила като еталон за модерно земеделие и като пример за това как успешните европейски практики в развитието и управлението на селскостопански компании могат да се приложат и утвърдят в българските условия.
  Чрез непрекъснатото обучение на своите специалисти, въвеждане на ноу-хау, прилагане на добри практики, използване на модерна техника и не на последно място добрия мениджмънт, фирмата е доказателство за това, че селското стопанство в България може да е един динамично развиващ се и конкурентен сектор на българската икономика. Обявена още през 1995 г. за една от най-динамично развиващите се компании в Централна и Източна Европа, днес „Агротайм" ООД е един от най-големите производители и износители на зърно. Заедно с дъщерната си компания "Аннона Грейн" АД , „Агротайм" обработва близо 100 000 декара земя в района на гр. Исперих и гр. Разград.
  Агротайм е и един от големите работодатели в района, който осигурява постоянна работа на 370 души и наема допълнително около 120 сезонни работници.
  Едновременно с тази дейност, фирмата изключително много държи и на развитието на диверсификацията на производството си - чрез отглеждане на трайни насаждения като малини и череши, като също така притежава и един от най-големите свинекомплекси в България с годишно производство от 60 000 прасета.
  В плановете на фирмата е и стартиране на ораженрийно производство.
  "Агротайм" работи в сътрудничество с водещи международни компании в областта на селското стопанство, с научни институти в Европа и България, семенарски къщи и водещи фермери, като се стреми да внедри най-доброто от техния опит.
  Фирмата членува в Българска земеделска камара, Българска асоциация на фермерите, Асоциация на свиневъдите в България, Национална асоциация на производителите на семена и посадъчен материал.
 • Since its foundation in 1992 Agrotime Ltd. has been successfully developing itself as one of the leading Bulgarian agricultural companies. Throughout the years the company has proved to be an example for modern agriculture. We have demonstrated how the implementation of the good practices in development and management of agricultural companies can be applied to Bulgarian companies.
  By constant education of its employees, introduction of know-how, implementation of good practices, utilization of modern equipment and last, but not least the good management, the company demonstrates that the agricultural sector in Bulgaria can be a dynamic and competitive sector of Bulgaria economy.
  One of the biggest grain producers and exporters, Agrotime Ltd. was nominated in 1995 as one of the most dynamically developing companies in Central and Eastern Europe. Along with its daughter company Annona Grain AD, the company cultivates approximately 10 000 decares in Isperih and Razgrad regions.
  Agrotime is also one of the biggest employers in the region, providing permanent employment to 370 people and hiring every year about 120 seasonal workers.
  Besides this activity, the company tries to diversify its production – by perennial growing of cherries and raspberries. It also has one of the largest pig breeding farms in Bulgaria, with annual capacity of 60 000 pigs.
  The company is also planning to start a greenhouse production.
  Agrotime works in cooperation with leading international agricultural companies, research institutes across Europe and Bulgaria, seeds companies and respected farmers and strives to implement the best of their experience.
  The company is a member of the Bulgarian Chamber of Agriculture, Bulgarian Association of Farmers, Bulgarian Association of Pig-breeders, National Association of Seed and Seedling Growers.
 • Schon seit ihrer Gründung im Jahr 1992 entwickelt sich „Agrotime" GmbH erfolgreich als eine der führenden landwirtschaftlichen Gesellschaften in Bulgarien. In den Jahren hat sich die Firma als Beispiel für eine moderne Landwirtschaft etabliert und dient als Modell, wie die erfolgreichen europäischen Praktiken in der Entwicklung und in dem Management der landwirtschaftlichen Gesellschaften in den bulgarischen Verhältnissen angewendet und durchgesetzt werden können.
  Mit kontinuierlicher Schulung von ihren Fachleuten, Know-how-Einführung, Anwendung guter Praktiken, Einsetzen moderner Technik und nicht zuletzt mit dem guten Management beweist die Firma, dass die Landwirtschaft in Bulgarien ein konkurrenzfähiger Wirtschaftssektor sein kann, der sich dynamisch entwickelt. Noch im Jahr 1995 wurde die Gesellschaft für eine der Gesellschaften Mittel –und Osteuropas erklärt, die sich am schnellsten entwickelt und heute ist „Agrotime" GmbH einer der größten Hersteller und Exporteure von Getreide. Zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft "Annona Grane" AG bearbeitet „Agrotime" GmbH ca. 100 000 daa Nutzfläche in der Region von Isperih und Razgrad.
  „Agrotime" GmbH ist auch einer der größten Arbeitgeber in der Region mit 370 Dauerbeschäftigten und zusätzlichen 120 Saisonbeschäftigten. Gleichzeitig legt die Firma viel Wert auf die Entwicklung ihrer Produktionsvielfalt – durch den Anbau von Dauerkulturen wie Himbeeren und Kirschen, und besitzt auch einer der größten Schweinezuchtbetriebe in Bulgarien mit einer Jahreskapazität von 60 000 Schweinen.
  Die Firma plant auch den Start von Gewächshausproduktion. "Agrotime" GmbH arbeitet eng mit führenden internationalen Gesellschaften im Bereich der Landwirtschaft, mit Wissenschaftsinstituten aus Europa und Bulgarien, Saatgutfirmen und führenden Landwirten zusammen, wobei sie versucht das Beste aus ihrer Erfahrung einzusetzen.
  Die Firma ist Mitglied von der bulgarischen Landwirtschaftskammer, dem bulgarischen Bauerverband, dem bulgarischen Schweinezuchtverband, Saat- und Pflanzenguterzeugerverband.
 • Încă de la înfiinţarea sa în anul 1992, "Agrotime" SRL se dezvoltă cu succes ca una din companiile bulgare agricole lideri pe piaţă. Pe parcursul anilor, compania s-a dovedit a fi un etalon de agricultură modernă şi un exemplu cum practicile europene de succes în dezvoltarea şi gestionarea companiilor agricole pot fi aplicate şi dovedite în Bulgaria.
  Prin procesele de formare continuă a specialiştilor din cadrul companiei, prin implementarea de know-how, aplicarea de practici bune, utilizarea de tehnologii moderne şi nu în ultimul rand, prin managementul de succes, compania a devenit o dovadă pentru faptul că agricultura din Bulgaria poate fi un sector al economiei bulgare competitiv şi cu dezvoltare rapidă. Încă din anul 1995, compania a fost declarată printre companiile cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa Centrală şi de Est, astăzi, "Agrotime" SRL este unul dintre cei mai mari producători şi exportatori de cereale. Împreună cu filiala sa "Annona Grain" SA, "Agrotime" prelucrează cca. 10.000 ha terenuri în regiunea or. Isperih şi or. Razgrad.
  Agrotime este şi unul dintre cei mai mari angajatori din regiune, asigurând locuri de munca pentru 370 persoane şi angajând suplimentar cca. 120 muncitori sezonieri.
  Simultan cu aceasta activitate, compania ţine excepţional de mult la dezvoltarea şi diversificarea producţiei sale - prin creşterea plantelor perene precum zmeură şi cireş, deţinând şi unul dintre cele mai mari complexe pentru creşterea porcilor din Bulgaria, producţia anuală ridicându-se la 60.000 porci.
  În planurile companiei intră şi lansarea producţiei în seră.
  "Agrotime" lucrează în cooperare cu companii internaţionale lideri în domeniul agriculturii, cu institutii ştiinţifice din Europa şi Bulgaria, companii pentru producţia seminţelor şi fermieri de top, străduindu-se să implementeze cele mai bune practici din experienţa acestora.
  Compania este membru în Camera bulgară de agricultură, Asociaţia bulgară a fermierilor, Asociaţia crescătorilor de porci din Bulgaria, Asociaţia naţională a producătorilor de seminţe şi material de răsad.

Имате ли международни партньорства?

- Да

Процент на международната дейност:

-