Език

Линкове
ID: 20037

Година на основаване: 2001

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаПредлагане

Резюме:

Консултантски услуги по разработване и управление на проекти. Представителство и посредничество при изпълнение на проекти с международно финансиране.

Consulting services in project development and management. Representation and agency in the implementation of internationally funded projects.

Beratungs- und Expertendienstleistungen bei der Ausarbeitung und Verwaltung von Projekten. Vertretung und/oder Vermittlung bei Realisierung von Projekten mit einer internationalen Finanzierung.

Servicii de consultanţă experte pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor . Reprezentanţă şi intermediere în realizarea proiectelor cu finanţare internaţională.


Вид сътрудничество:

 • Агент
 • Представител
 • Подизпълнители
 • Други

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Консултантски услуги по разработване и управление на проекти. Представителство и/или посредничество при изпълнение на проекти с международно финансиране. Изграждане на екипи за осъществяване на дейности по проекти с регионален, национален и трансграничен обхват.

Consulting services in project development and management. Representation and/or agency in the implementation of internationally funded projects.
Appointing teams for the project implementation activities with regional, national and cross-border coverage.

Beratungs- und Expertendienstleistungen bei der Ausarbeitung und Verwaltung von Projekten. Vertretung und/oder Vermittlung bei Realisierung von Projekten mit einer internationalen Finanzierung. Teambilding bei der Realisierung von Tätigkeiten zu Projekten mit einem regionalen, nationalen und grenzüberschreitenden Umfang.

Servicii de consultanţă experte pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor . Reprezentanţă şi/sau intermediere în realizarea proiectelor cu finanţare internaţională. Constituirea de echipe pentru realizarea activităţilor pentru proiecte de importanţă regională, naţională şi transfrontalieră.

Основни предимства:

Компетентност, квалификация, опит, гъвкавост.

Competencies, qualifications, experience and flexibility.

Kompetenz, Qualifikation, Erfahrung, Flexibilität.

Competenţă, calificare, experienţă, flexibilitate.

Изисквани характеристики:

Опит в осъществяването на проекти и програми, капацитет и коректност.

Experience in the implementation of projects and programmes, capacity and honesty.

Erfahrung in der Realisierung von Projekten und Programmen, Kapazität und Korrektheit.

Exprienţă în realizarea proiectelor şi programelor, capacitate şi corectitudine.