Език

Линкове
ID: 20003

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 1993 г.

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

ТОРОВЕ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

FERTILISERS FOR AGRICULTURE

LANDWIRTSCHAFTSDÜNGER

ÎNGRĂŞĂMINTE PENTRU AGRICULTURĂ.


Вид сътрудничество:

 • Дистрибутор
 • Инвестиране в компания
 • Обмен на продукция
 • Подизпълнители

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

Търговия с торове и препарати за селското стопанство освен с изброените държави, още с ГЪРЦИЯ и МАКЕДОНИЯ.

Trade in fertilizers and substances for agriculture with the above listed countries as well as GREECE and MACEDONIA.

Handel mit Düngern und Präparaten für die Landwirtschaft auch mit Griechenland und Mazedonien.

Comerţ cu îngrăşăminte şi preparate pentru agricultură, cu excepţia statelor enumerate mai sus, avem afaceri comerciale şi cu GRECIA şi MACEDONIA.

Основни предимства:

ЛОЯЛНОСТ, ПОЧТЕНОСТ, НОУ-ХАУ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.

LOYALTY, HONESTY, KNOW-HOW, EXPERTISE.

LOYALITÄT, ANSTÄNDIGKEIT, KNOW-HOW, PROFESSIONALISMUS.

LOIALITATE, CORECTITUDINE, KNOW-HOW, PROFESIONISM

Изисквани характеристики:

ПОЧТЕНОСТ, ОПИТ, КОРЕКТНОСТ, ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.

HONESTY, EXPERIENCE, PROPRIETY, SOLVENCY, EXPERTISE.

ANSTÄNDIGKEIT, ERFAHRUNG, KORREKTHEIT, ZAHLUNGSFÄHIGKEIT, PROFESSIONALISMUS.

CORECTITUDINE, EXPERIENŢĂ, INTEGRITATE, SOLVABILITATE, PROFESIONALISM.